Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Wybierz temat:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. (22) 508 14 50/51/52
fax. (22) 508 14 34
e-mail: anestezja@cskmswia.pl 

Lokalizacja: IV piętro, blok D

Godziny funkcjonowania: całodobowo

p.o. Kierownik Kliniki: lek. med. Piotr Orlicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii:  mgr Anna Wierzejska

Pielęgniarka Oddziałowa OIT - 1  - Anna Pyrkosz Socik,
Pielęgniarka Oddziałowa OIT - 2 - mgr Beata Kuszel,
Pielęgniarka Oddziałowa OIT - 3 - Ewa Małachowska

W Klinice Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii (jedna pielęgniarka ma pod opieką dwóch pacjentów). Stany zagrożenia życia pojawić się mogą w przebiegu wielu chorób, ale większość charakteryzują się występowaniem niewydolności oddechowej i krążeniowej oraz niewydolności innych narządów (w różnych konfiguracjach): ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 •  wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych (CPAP, PCV, PSV)
 • farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin
 • hemofiltracja, hemodiafiltracja.
Postępy leczenia oceniane są z pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne: wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia), parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca, diurezę. Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografia doplerowska, tomografia rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa.

Każdy chory po przyjęciu do szpitala na oddział zabiegowy jest badany przez anestezjologa w celu dokładnego przygotowania do operacji i znieczulenia, zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia pobytu w szpitalu. Ponowny kontakt chorego z anestezjologiem przeprowadzającym znieczulenie następuje dzień przed operacją. Wizyta przedoperacyjna ma na celu:

 • nawiązanie osobistego kontaktu z pacjentem
 • ocenę stanu fizycznego i psychicznego
 • ocenę ryzyka operacji i znieczulenia
 • wybór postępowania anestezjologicznego
 • zlecenie leków uspokajających
 • uzyskanie zgody na znieczulenie

W zależności od rodzaju operacji, stanu ogólnego pacjenta oraz w miarę możliwości jego preferencji wykonywane jest znieczulenie ogólne wziewne z użyciem nowoczesnych anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran), znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (TIVA), znieczulenie przewodowe bądź znieczulenie połączone (ogólne + przewodowe). Ze znieczuleń przewodowych najczęściej wykonywane są zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe oraz blokady splotów i pni nerwowych.

Podczas operacji nad bezpieczeństwem chorego czuwa doświadczony lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z pomocą pielęgniarki anestezjologicznej. Właściwy nadzór nad chorym umożliwiają nowoczesne systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W przypadku rozległych zabiegów oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia opieka w pierwszych dobach pooperacyjnych sprawowana jest w Oddziale Intensywnej Terapii.


Liczba łóżek: Klinika Intensywnej Terapii posiada 29 łóżek wyposażonych w kardiomonitory z pełnym oprzyrządowaniem do monitorowania inwazyjnego, respiratory najnowszej generacji, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, układy do czynnego ogrzewania pacjenta. Klinika specjalizuje się w leczeniu wstrząsu septycznego, zespołu ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS), powikłań ciąży i połogu (zespół HELLP, zatorowość płucna).

 • Strona
 • 1
 • 2