Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Wybierz temat

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. (22) 508 14 50
fax. (22) 508 14 58
e-mail: anestezja@cskmswia.pl 

Lokalizacja:

IV piętro, blok D

V piętro, blok D

Godziny funkcjonowania: całodobowo

p.o. Kierownik Kliniki: lek. med. Piotr Orlicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: mgr Beata Kuszel

Pielęgniarka Koordynująca  - Anna Pyrkosz Socik,
Pielęgniarka Koordynująca  - Ewa Małachowska
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Anna Wierzejska

 

Klinika Anestezjologii i intensywnej Terapii w chwili obecnej posiada 6 wolnych miejsc w ramach rezydentury lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

 

W Klinice Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii (jedna pielęgniarka ma pod opieką dwóch pacjentów). Stany zagrożenia życia pojawić się mogą w przebiegu wielu chorób, ale większość charakteryzują się występowaniem niewydolności oddechowej i krążeniowej oraz niewydolności innych narządów (w różnych konfiguracjach): ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 •  wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych (CPAP, NIV, SPONT, ASV, SIMV, PCV)
 • farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin
 • hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemodializa, SCUF.
Postępy leczenia oceniane są z pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne: wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia), parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca, diurezę. Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografia doplerowska, tomografia rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa.

Każdy chory przed operacją jest badany w Punkcie Konsultacyjnym przez anestezjologa w celu dokładnego przygotowania do operacji i znieczulenia, zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia pobytu w szpitalu

Wizyta przedoperacyjna ma na celu: 

 • nawiązanie osobistego kontaktu z pacjentem
 • zebranie wywiadu chorobowego
 • ocenę stanu fizycznego i psychicznego
 • ocenę badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • ocenę ryzyka operacji i znieczulenia
 • wybór postępowania anestezjologicznego
 • uzyskanie pisemnej zgody na znieczulenie

Ponowny kontakt chorego z anestezjologiem przeprowadzającym znieczulenie następuje w dniu operacji. 

W zależności od rodzaju operacji, stanu ogólnego pacjenta oraz w miarę możliwości jego preferencji wykonywane jest znieczulenie ogólne wziewne z użyciem nowoczesnych anestetyków wziewnych (desfluran, sevofluran), znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (TIVA), znieczulenie przewodowe bądź znieczulenie połączone (ogólne + przewodowe). Ze znieczuleń przewodowych najczęściej wykonywane są zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe oraz blokady splotów i pni nerwowych.
Podczas operacji nad bezpieczeństwem chorego czuwa doświadczony lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z pomocą pielęgniarki anestezjologicznej. Właściwy nadzór nad chorym umożliwiają nowoczesne systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W przypadku rozległych zabiegów oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia opieka w pierwszych dobach pooperacyjnych sprawowana jest w Oddziale Intensywnej Terapii.


Liczba łóżek: Klinika Intensywnej Terapii posiada 30 łóżek wyposażonych w kardiomonitory z pełnym oprzyrządowaniem do monitorowania inwazyjnego, respiratory najnowszej generacji, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, układy do czynnego ogrzewania pacjenta.

Klinika specjalizuje się w leczeniu:

 • wstrząsu septycznego,
 • urazów wielonarządowych,
 • zespołu ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS),
 • niewydolności krążenia,
 • ostrej niewydolności nerek (terapia nerkozastępcza przyłóżkowa Klinika wyposażona jest w 7 aparatów do terapii nerkozastępczej),
 • powikłań ciąży i połogu (zespół HELLP, zatorowość płucna).

 • Strona
 • 1
 • 2